Sempozyum Konuları

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

Amasya’da Tasavvuf Tarihi

Tasavvufi Geleneğin Amasya'nın Sosyo-Kültürel Hayatına Etkileri

Amasya'da Tasavvufi Oluşumlar:

- Zeyniyye

- Halvetilik

- Nakşilik

- Mevlevilik

- Kadirilik

- Rifaîlik

Amasya’da Faaliyet Gösteren Tasavvufi Şahsiyetler ve Eserleri:

- Baba İlyas Horasânî

- Pir İlyas Şucuaddîn

- Sünbül Sinan Amâsî

- Pir Abdurrahman

- Pir Şeyh Zekeriyyâ Halvetî

- Pir Habib Ömer Karamâni

- Pir Hüsameddîn Kubavî

- Pir Muhammed Cû’î

- Pir Akbilek Bahşî Halîfe

- Pir Şeyh Safiyyüddîn

- Mevlana Sirâceddîn İsmail Şirvânî

- Mevlâna Mîr Hamza Nigârî

- Şeyh Hamza Şâmî

- Mevlana Abdülgani

- Mevlana Hicâbî Abdülbâkî

- Akifzâde Abdürrahim Efendi

- Hasan b. Ahmed el-Amasî

- Nuh b. Mustafa

- Lütfullah b. Yusuf b. Abdülhalim el-Amasî

- Şükrüllah el-Amasî

 

NOT: Burada değinilmeyen, ancak konu ile ilgili olabilecek tebliğlere yer verilebilecektir.