Sempozyum Hakkında

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AMASYA’DA TASAVVUF SEMPOZYUMU

26-27 Ekim 2018, Amasya

 

Tasavvuf, insanın manevi ve ahlakî yönden gelişimini esas alan ilmi bir disiplindir. Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi İslami ilimler nasıl zamanla sistemli hale gelmişse, Tasavvuf da benzeri bir süreçten geçmiştir. Belirli manevi önderlerin çabalarıyla kurumsal kimlik kazanan tasavvufun, tarihsel açıdan İslamlaşmanın temel dinamikleri arasında yer aldığı bir gerçektir. Özellikle de Mâverâünnehir’den Anadolu’ya uzanan coğrafyada, İslam’ın Türkler arasında yaygınlık kazanmasında tasavvufun büyük rolü olmuştur. Öyle ki, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli gibi nice tasavvufî şahsiyetler Türk toplumunun dini anlayışına güçlü etkiler bırakmıştır. Osmanlı Devletinin kuruluş ve gelişmesinde maddi unsurlar yanında irfani öğreti de önemini korumuştur.  Kendisi bir Ahi Şeyhi olan Edabalı, Osman Gazi’nin en yakın manevi destekçisi olmuştur. Bu durum, Fatih, Kanuni, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim gibi Osmanlı’nın güçlü idarecileri döneminde de devam etmiştir. Zaman zaman tekke-medrese karşıtlığı ve tartışmalarına tanık olunsa da, gerek halk düzeyinde gerekse ilmi düzeyde tasavvufi anlayış ve yaklaşımların belirgin etkileri olagelmiştir. Musiki, edebiyat, mimari gibi geleneksel sanatlarımıza ve önceki ilim adamlarımızın ortaya koydukları eserlere baktığımızda bu etkilerin somut örneklerini görebiliriz.

İşte Amasya, Osmanlı Devleti’nin önemli idari merkezlerinden biri olarak tasavvufî öğretinin yoğun şekilde temsil edildiği tarihi şehirlerimizden biri olmuştur. Devletin başına geçmeye namzet şehzadelerin yetiştiği idari merkez oluşu şehri birçok açıdan cazip hale getirmiş ve hemen her ilim dalından önemli şahsiyetlerin yolu Amasya ile kesişmiştir. Bu bağlamda Şehrin birçok noktasında medfun bulunan ve halk arasında hatıraları hala yaşatılan şahsiyetler, tasavvufi disiplinin önemli simaları arasında yer almaktadır. Bu nedenle tarihte Amasya’nın “türbetü’l-evliya” namıyla anıldığı ifade edilmektedir.

“Geçmişten Günümüze Amasya’da Tasavvuf” adıyla yapılacak etkinlikle, özelde Amasya’nın genelde ise Osmanlı-Türk toplumunun manevi bir dinamiği ortaya çıkarılacaktır. Bu bağlamda yapılacak çalışmalardaki ilmi veriler, içinde bulunduğumuz toplum yapısı ve karakterini, tarihsel arka planını tanımada günümüz insanını doğru bilgilerle buluşturacaktır.

Yapılması planlanan sempozyumla Üniversitemizin de içinde bulunduğu ilimiz Amasya’nın tasavvuf kültürü yönünden zenginliği, burada yetişen ve yetişmekte olan tasavvufi şahsiyetlerin tanıtımı, eserlerinin gündeme getirilmesi ve çeşitli açılardan değerlendirilmesine imkânı sağlanmış olacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan düzenlemelerden sonra bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır.

 çile

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan düzenlemelerden sonra bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır.

NOT: Bildiri metinlerinin son şekli tasavvuf@amasya.edu.tr adresine gönderilecektir.