Kabul Edilen Tebliğ Özetleri

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE AMASYA’DA

TASAVVUF SEMPOZYUMU

(26-27 Ekim 2018, Amasya)

KABUL EDİLEN TEBLİĞ ÖZETLERİ

 

 1. Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ- Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sine Göre Amasya’da Tasavvuf
 2. Prof. Dr. Ömer YILMAZ- Amasyalı Sûfi Meşrep Şair Mihrî Hâtun’da Hz. Peygamber Sevgisi
 3. Prof. Dr. Himmet KONUR- Saltanata Giden Yolda Amasya’da Bir Şehzade ve Bir Şeyh: II. Bayezid ve Cemâl Halvetî
 4. Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER- Osmanlı Son Dönemi Ziyaret Fenomeni: Ali İzzet’in Tezkire-i Makamat’ı
 5. Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ- Amasya Tarihinde Mevlevilik ve Mevleviler
 6. Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE- Amasya’da Etkinlik Gösteren Halvetiyye Tekkeleri
 7. Prof. Dr. İsa ÇELİK/Dr. Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM- Hacı Ali Efendi Amasyavî (ö. 1675-76)’nin “Tuhfetü’l- Mücâhidîn ve Behcetü’z-Zâkîrin” Adlı Eseri’nin Mahiyet Sorunu: Tercüme mi? Te’lif mi?
 8. Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK- Amasyalı Şeyhülislâm Kemal Paşazade’nin Tasavvufî Konulara Ait Fetvâları
 9. Prof. Dr. Eyüp BAŞ- Abdî-zâde Hüseyin Hüsameddin’in Amasya Tarihi’ndeki Veriler Işığında Amasya’da Tasavvuf ve Tarikatlar
 10. Prof. Dr. Necmettin BARDAKÇI- Âşık Paşa’nın Tasavvuf Düşüncesinde Müridin Terbiyesinde Mürşid-i Kâmil’in Rolü
 11. Doç. Dr. Halim GÜL- Sünbül Sinan ve Bir İlahisi Bağlamında Tasavvufî Görüşleri
 12. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK- Kafkasya’dan Amasya'ya Nakşibendî-Hâlidî Geleneğinin İntikali: Şeyh İsmail Şirvanî Örneği
 13. Doç. Dr. Halil BALTACI- Seyyid Hamza Nigârî’nin Farsça Şiirlerinde Aşk
 14. Doç. Dr. İbrahim IŞITAN- Etvâr-ı Seb‘a Anlayışının Sûfî Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi -Sünbül Sinan Örneği-
 15. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ- Amasya ve Çevresinin İslâmlaşmasında Tarîkatların Rolü
 16. Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR- Sünbül Sinan Efendi’nin “Etvâr-ı Seb’a” Adlı Risâlesi ve Hadislerinin Tahlîli
 17. Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN- Osmanlı-Alevi İlişkileri Bağlamında Amasya Şehri
 18. Dr. Öğr. Üyesi Musa KAVAL- Mevlâna Mir Hamza Nigari’nin Divanı’nda Bahsi Geçen Mutasavvıflar
 19. Dr. Öğr. Üyesi Orkhan MUSAKHANOV- Vahdet-i Vücûd ile Vahdet-i Şuhûd Arasında Kelamcılar: İsmail Sirâceddin Şirvânî’nin Risaleleri Bağlamında Bir Değerlendirme
 20. Dr. Öğr. Üyesi Hasan YERKAZAN- Abdülmecid b. Nasûh et-Tosyavî el-Amâsî  (ö. 996/1588) ve “Arafâtu’l-‘Ârifîn” İsimli Eseri
 21. Hatice Büşra TOPSAKAL/Doç. Dr. Cem TOPSAKAL- Mevlana Mir Hamza Nigari’nin Çaynamesi’nde Sohbet Adabı ve Eğitimi
 22. Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir TEKİN- Nigârî Divanında Tekke-Medrese Gerilimi
 23. Dr. Öğr. Üyesi Recep Orhan ÖZEL- Cemal Halvetî (ö. 899/1494) ve “Risâletü’l-merâtib mine’t-te’vilâti’l-Kur’âniyye” Adlı Eserinde İşari Yorumlar
 24. Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL- Abdülmecid b. Nasûh b. İsrâil el-Amâsî (ö. 996/1588) ve “Tezkîru’n-nâsîn fi tefsiri Yâ-sîn” Adlı Eseri
 25. Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT- Cemal Halveti’nin “Esrâru’l-Vudû” Adlı Risalesi Bağlamında Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi
 26. Dr. Öğr. Üyesi Ümüt TORU- Amasya’nın Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinden Mir Hamza Nigârî’ye Mezhebî Bir Tepki: Risâletü’n-Nûriyye
 27. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UYAR- Hicâbî Abdülbâkî Efendi’nin Eserlerinde Sûfî Karakter
 28. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman PAK- Amasyalı Sûfîlerin Semâ, Raks ve Devrân Savunmasında Yararlandığı Ayetler ve Karşılaştırmalı Tefsiri
 29. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Farsakoğlu EROĞLU- Nigârî Divanında Ehl-i Beyt Sevgisi
 30. Dr. Öğr. ÜyesiNuran ÇETİN- Amasyalı Âkifzâde Abdurrahim Efendi ve “Mühimmâtü’s- Sufiyye” Adlı Eseri
 31. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PİRİNÇ- Seyyid Mîr Hamza Nigârî’nin Poetikasının Metafiziksel Kökenleri
 32. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYKAÇ- Kelâm İlmine İlgi Duyan Amasyalı Mutasavvıflar
 33. Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri KARADAYI- Mir Hamza Nigârî’nin Divan’ında İlahî Aşk
 34. Dr. Öğr. Üyesi Derya BAŞ- Cemal Halvetî’nin Merâtib-i Vücûd, Allah ve Rahman İsimleri Hakkında İki Risâlesinin Tahkik ve Değerlendirilmesi
 35. Dr. Öğr. Üyesi Nuran DÖNER- Âşık Paşa’da Tasavvuf Bağlamında İnsanı Tanıma Serüveni
 36. Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜN- Yalnızlık Tecrübesinin Ahlaki Kimlik Üzerindeki Etkisi Bağlamında Halvetilikteki “Halvet” Deneyimi
 37. Arş. Gör. Süleyman Arif ORAN- Kâinata Vahdet Nazarıyla Bakan Âşık Paşa’da: İnsan
 38. Arş. Gör. Ömer ASLAN- Abdülmecîd b. Nasûh el-Âmâsî’nin Tasavvuf İlmine Dair Eserlerinin Tespiti ve İncelenmesi
 39. Arş. Gör. Hicret KARADUMAN- Nûh b. Mustafâ’nın (ö. 1070/1660) Tuhfe-i Zâkirîn Namlı Eserinde Tasavvufî Muhtevâ
 40. Arş. Gör. Adem URHAN- Amasya’da Halvetî Tarikatına Mensup Bir Âlim: Pîr Molla Bahşî Halîfe’nin Hayatı ve “Tenbîhü’l-Gabî fî Rü’yetin Nebi’’ Adlı Eseri
 41. Abdulhamit BUDAK- Sinân Yûsuf b. Ya'kûb Halvetî Sünbülî (ö. 989/1581)’nin Silsiletü'l-Meşayihi'l-Hâlvetiyye Adlı Eserinin Tanıtımı.
 42. Fatih ÇINAR- Nakşî-Hâlidî Şeyhi Hamza Nigarî’nin İsteğiyle Yazılan Bir Ehl-i Beyti Müdafaa Risalesi: “Risâle fî ta’n limen hâlefe Ali Radıyallahu teâlâ anh”  
 43. Edibâli KARABIYIK- Sefine-i Evliyâ’da Yer Alan Amasyalı Mutasavvıflar
 44. Ömer ÖZGÜL- Merzifonlu Abdürrahîm-i Rûmî ve Işknâme Adlı Eseri
 45. İdris LAP- 18. ve 19. Yüzyıllarda Amasya’da Tasavvufi Hayat
 46. Uzman Sinan DOĞAN- Eratna/Kadı Burhaneddin Döneminde Amasya’da Tasavvufi Hayat