Akademik Personel

Ad Soyad : Hüseyin AKGÜN
Fakülte : İlahiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Temel İslam Bilimleri
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : huseyin.akgun@amasya.edu.tr
Dahili : 3396
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

1.      Adı Soyadı        : Hüseyin AKGÜN

2.      Doğum Tarihi  : 03.11.1971

3.      Unvanı              : Doç. Dr.

İletişim:

E-posta: huseyinakgun@hotmail.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Bilim D.

Sakarya Üniversitesi

1999

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Bilim D.

Marmara Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

  • SAHABE COĞRAFYASI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdullah AYDINLI

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

  • İBNÜ’L-KATTÂN’IN HADİS ANLAYIŞI

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

KPDS:

Almanca: 90 (A)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1996-2011

Yrd. Doç.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2011-2015

Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi

2015-

 

İdari Görevler :

1- Müdür Yardımcılığı, İstanbul-İBB Fatih Sultan Mehmet İÖO, 2009-2010

2- Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı, 2016-

Diğer Görevlendirmeler:

Yurtdışı öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı - İsviçre, 2005 – 2008.

 

YAYIN LİSTESİ

  1. Kitaplar:

1- MAĞRİBLİ MUHADDİS İBNÜ'L-KATTÂN’IN HADİS ANLAYIŞI, Ankara 2014, ISBN:978-605-324-056-3. İçindekiler

2- GOLDZİHER ve HADİS, Ankara 2014, ISBN:978-605-4495-65-8. İçindekiler

3- SAHÂBE COĞRAFYASI, Anakara 2015, ISBN:978-605-324-477-6. İçindekiler

4- HADİS METİNLERİ, Ankara 2016, ISBN: 978-605-9621-18-2

  1. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- "İbnü’l-Kattân’ın Hayatı ve Hadis Metodolojisi”, Dinbilimleri Dergisi, cilt: 7 sayı: 4, 2007, s. 371-412. İndir

2- “Râvi Tasarruflarının Rivâyetlere Etkisi “Hz. Peygamber’e Otuz Erkek Gücünün Verildiği” Örneği, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 22, 2013, s. 43-65. İndir

3- “Umirtu en ukâtile’n-nâse” Hadisinin Rivâyet Farklılıkları Hakkında Bir İnceleme”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14(2), 214, s. 49-90. İndir

4- “Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-hadîs” ve “Mahfûz””, Hikmet Yurdu, 2014. İndir

5- “Hadislerin Otantikliği Hususunda Bazı Oryantalistlerin Görüşleri ve Hadisin Özü (Kern, Core) Kavramı”, Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8(15), 2015. İndir

6- "Bölgelerarası Rivâyet Farklılıkları Açısından Mısır’daki Hadis Kültürünün Tahlili (Yezîd b. Ebî Habîb’in (ö. 128) Rivâyetleri Özelinde), Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 5 (2015), s. 7-29. İndir

7- "“Giyinik Çıplaklar” Hadisinin Aslının Tespiti ve Ka'bü'l-Ahbâr Kaynaklı Rivâyetlerin Ref'i Meselesi", Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt:9 sayı:17, 2016, s. 117-143. İndir

8- "Hadis Hırsızlığının Yöntemleri ve Boyutları", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 16/1 (2016), s. 267-280. İndir

9- “Şam Bölgesinde Rivâyet Edilen Hadislerin ‘Bölgesellik’ Açısından Tahlili”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 7 (2016), s. 7-32. İndir

  1. Ulusal Bildiri:

1- “Sahabe Coğrafyasının Oluşumu ve Sonuçları” adlı bildiri, “İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe” Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı, SAÜ İlahiyat-İSAV, 27-28 Nisan 2013, Sakarya. İndir

 

  1. Uluslararası Bildiri ve Müzakereler:

1- "Çağdaş Oryantalistlerin İsnada Farklı Yaklaşımları Çerçevesinde Nabia Abbott” başlıklı bildirinin müzakeresi, I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu, 27-28 Nisan 2012, Kıbrıs.

 

  1. Çeviriler

1- Schoeler, Gregor, Sözlü Tora ve Hadis: Rivayet, Yazım Yasağı, Redaksiyon/Mündliche Thora und Hadit: Überlieferung, Schreibverbot, Redaktion, Almanca’dan çeviren: Hüseyin Akgün, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt: 6 sayı: 1, 2008, s. 135-173.

2- Schoeler, Gregor, “Mûsâ b. Ukbe’nin Meğâzîsi”, Almanca’dan çeviren: Hüseyin Akgün, KSÜ İFD, sayı: 18 (2011), s. 103-136.

3- Schoeler, Gregor, “Mûsâ b. Ukbe’nin Kitâbü’l-Meğâzî’si İle İlgili Yeni Bulgular”, Almanca’dan çeviren: Hüseyin Akgün, İSTEM, sayı: 21 (2013).

4-  Goldziher, Ignaz, "Müslümanlarda Rivâyet Literatürüne Dair Yeni Materyaller", Çev. Hüseyin Akgün, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4 (2015), s. 81-119.

  1. Atıflar

Goldziher ve Hadis:

1- Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi, İstanbul 2015

2- Ali Karakaş, “BİR KAVRAM OLARAK OKSİDENTALİZM”, SBARD, YIL / YEAR 13, SAYI / ISSUE 25 (BAHAR / SPRING 2015/1) s. 169, 170.

3- Bekir Kuzudişli, “Oryantalist Paradigma Bağlamında Hadis Kavramlarını Yeniden Düşünmek”,  Usul İslam Araştırmaları, sayı: 25 (2016), s. 8.

4- Ali Karakaş, “Oksidentalizmde Etik Değerler”, SBARD, Yıl 13, Sayı 26, s. 178.

 

Sahabe Coğrafyası:

1- İshak Emin Aktepe, Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İstanbul 2008, s. 96

2- Bekir Kuzudişli, "Bölgelere Göre ‘Men Kezebe ‘Aleyye...’ Hadisinin Rivayet Seyri", Hadis Tetkikleri Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 1, s. 90.

3- Alpkıray, Abdülcelil, Sahâbenin Yerleşim ve Vefat Yerleri, Erciyes Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2005. 

 

İbnü’l-Kattan'ın Hadis Anlayışı:

1- Sarıkaya, Yaşar, “DIE AUTHENTIZITÄT DES AL-ǦĀMIʿ AṢ-ṢAḤĪḤ: EINE SKIZZE DER KLASSISCHEN ḤADĪṮKRITIK AN DEM ṢAḤĪḤ VON AL-BUḪĀRĪ”, Zeitschrift für Islamische Studiens, sayı 3, Frankfurt 2012, s. 19, 30. 

2- Altıntaş, Fatma Betül, “TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİNE HADİS MADDELERİ EKSENİNDE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM”, Bilimname, c. XXIX, 2015/2, s. 299. 

Sözlü Tora ve Hadis:

1- Ahmet Yücel, Oryantalizm ve Hadis, İstanbul 2013, s. 59, 221, 267.

2- Süleyman Doğanay, Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları, s. 239.

3- Nimetullah Akın, Alman Oryantalizmi ve Hadis, Bursa 2011, s. 189.

4- Mehmet Said Toprak, Talmud ve Hadis, s. 21.

"Umirtu en ukatile'n-nâse" Hadisi:

1-Muammer Bayraktutar, İBN TEYMİYYE’NİN “KIBRIS RİSÂLESİ”NİN TERCÜMESİ VE RİSÂLEDEKİ BAZI HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/10 Summer 2015, p. 201-232, s. 224.

Ravi Tasarrufları:

1- Abdulvahap Özsoy, SAHÂBE YORUMUNUN MUTLAKLAŞMASI -HÜZEYME’NİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016), s. 5

      7. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsîr-i Kebir’indeki Hadislerin Tahrici ve Değerlendirilmesi / haz. İrfan Zahidoğlu.-- 2015.
VI, 215 y.

2. 

        8. Dergi Hakemliği

Muhtelif dergilerde hakemlikler yapmıştır.

       9. Dergi Yayın Kurulu Üyeliği

1- Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2015-

2- Siyer Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2017-