Güncel Akademik Takvime Nereden Ulaşabilirim?

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca hazırlanan Akademik Takvim, Üniversitemiz Senatosundan geçip kesinlik kazandıktan sonra Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmakta ve web sayfamızın üst tarafında yer alan kısa menülerinden erişilebilmektedir. Üniversitemiz akademik takvim sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Ders Kaydı Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Her dönem akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

Ders Danışmanı Kimdir? Görevleri Nedir?

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili birimlerce belirlenir. (Amasya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 11/3) 

Ders Kaydı Yaparken, Nelere Dikkat Etmem Gerekiyor?

1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

4) Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

7)  Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.

8) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

9) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır. 

Süresi İçinde Ders Kaydı Yaptıramadım, Ne Yapmam Gerekiyor?

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılmaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

Derslerde, Şube Değişikliği Yapabilir miyim?

Grup değişiklik talebinizi akademik takvimde belirtilen ders ekle sil haftası içerisinde fakültemiz öğrenci işlerine dilekçe ile bildiriniz. Bölüm başkanlığınız grup değişikliği geçerli mazeretleriniz dahilinde talebinizi onaylar ise grup değişikliği gerçekleştirilebilir.

Ders Açılmasında, Belli Bir Öğrenci Sayısı Zorunlu mu?

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.

Kayıt Dondurabilir miyim? Hangi Şartlarda Kayıt Dondurabilirim?

1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile normal öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir.

2) Sağlık sorunları süreklilik arz eden ve bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

İlahiyat Programı Ders İçeriklerine Nereden Ulaşabilirim?

Fakültemiz web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Fakültemiz ana sayfasından Öğrenci / Lisans Programları ve Ders İçerikleri sekmesinde fakültemiz ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

Disiplin cezası, öğrenciyi hangi haklardan mahrum bırakır?

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ceza öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bildirilir. www.yok.gov.tr web sayfasından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.

Öğrenci Kimliğimi kaybettim, ne yapmalıyım?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize kimlik kartlarını ücretsiz olarak vermektedir. Verilen kartların teknik sebeple bozulması veya hiç çalışmaması durumunda da yeni bir kimlik kartı düzenlenir. Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar gereği kartların kırılması, kaybolması, fotoğraf değişikliği gibi nedenlerle öğrenci kimlik kartlarını yeniletmek isteyen öğrencilerimizin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın hesap numarasına 10.00 TL'nin yatırıldığını gösterir bir belgenin (bankamatik fişi, makbuz, havale kâğıdı vs.) gerekçeli dilekçe ekinde sunulması halinde yeni bir öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

Mezun oldum, diplomamı ne zaman ve nasıl alabilirim?

Diplomalar yaklaşık 2-5 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından elektronik imzalı olarak hazır edilmektedir. Diploması hazır olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kimlik kartı olmayan öğrenciye diploması teslim edilmez. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

% 10 a Girme" ne demektir? Bu Öğrenciler Hangi Haklara Sahiptir?

% 10'a Girme' azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde / programınızda kayıtlı öğrenciler arasında ilk %10 a giren öğrencileri tanımlamak için kullanılmaktadır

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim ücreti öder.

Fakültemizde Yaz Okulu Açılıyor mu? 

Üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır. Fakat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazılarına istinaden; öğrencilerimizin üniversitemize kayıt oldukları yılda ilgili programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden yaz öğretiminden ders alabilirler. (I. ve II. öğretim olan ve yaz okulu eğitimi veren üniversitelerde I. öğretim taban puanları dikkate alınır)

Yaz okulundan alınacak dersler için (ders adı, kredisi ve içeriğine yönelik bilgilerin) ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayının alınması gerekmektedir Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınmadan yaz okulundan alınacak derslerden oluşacak hak kaybından öğrenci sorumludur.

Ara Sınava Mazeretim nedeniyle giremedim, ne yapmalıyım?

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili, haklı mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla, fakültemiz yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır.

Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Arapça Hazırlık Sınıfını İkinci Yılda Başaramadım? Ne Yapmalıyım?

Hazırlık sınıfı zorunlu olan fakültelerde, öğrenci azami 2 yıl içerisinde hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarmış olmak zorundadır.  ‘Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulması Gereken Esasları’ belirleyen yönetmeliğin 8.1.c bendine göre “Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir”.

Arapça Hazırlık sınıfından 2’inci yılın sonunda da başarılı olamayan öğrenciler, ÖSYM’nin belirlediği takvim içerisinde başvuru yaparak, ÖSYM tarafından zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bir İlahiyat Fakültesine yerleştirilir.

Sınava Girmedim. Obs’de Notum Nasıl Görünür?

Sınava giremeyen öğrencinin durumu Obs Programına girilirken, ‘Girmedi’ anlamına gelen ‘F2’ simgesiyle girilir. Sınava girmeyen öğrenci sıfır almış sayılır.

Devamsızlık Hakkım Ne Kadar? Rapor Devamsızlıktan Düşülür mü?

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için, teorik derslerin en az % 70'ine; ders uygulamaları, staj, atölye, stüdyo/proje ve laboratuvarların en az % 80'ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam zorunluluğu yüzdeleri artırılabilir. 

Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dâhil toplam devamsızlık süresi, bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin % 50'sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır.

Yatay Geçiş ya da Çift Anadaldan Vazgeçebilir miyim?

Yatay Geçiş ya da Çift Anadal ile bir programa kayıt yaptıran öğrenci, eğitim-öğretim başlamadan önce bu hakkından vazgeçebilir.

İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.