Akreditasyon Komisyonları

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, İAA ilkelerine uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve planlamak.

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Şuayip ÖZDEMİR

Başkan

Doç. Dr.

Recep Orhan ÖZEL

Üye

Doç. Dr.

Murat KURT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

İlyas UÇAR

Üye

Arş. Gör.

Elif Nur DÖNMEZGÜÇ

Üye

Arş. Gör.

Kadir TOY

Üye

Arş. Gör.

Mahmud Fatih ÇAKMAKTAŞ

Üye

Fakülte Sekreteri

Fatma Begüm TOKUL

Üye

Şef

Fatma ARSLAN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Hatun AKKAYA

Üye

 

GÖREVLERİ:

1) İAA Bölüm Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

2) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının belirlenmesi ve Fakülte/ Bölüm

Kurulu'na teklif edilmesi

3) ADK’ların akreditasyon süreci doğrultusunda yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4) ADK’lardan raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirmesi ve arşivlenmesi

5) İAA  tarafından yapılacak Bölüm inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi

8) Akreditasyon çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

 

 

AKREDİTASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmektir.

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Hasan YERKAZAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül GÜN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Yasin TOMAKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Nuh YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Murat POLAT

Üye

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ:

1) Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulanması

2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

3) Öğrenci ders değerlendirme anketi, mezun anketi vb çalışmaların sanal (internet, web, AKSİS vb) ortamda yapılabilmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılması

4) Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması

5) İstatistiklerin dönemsel olarak belirlenmesi ve raporlanmasını yapmak

6) Lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi ve ilgili komisyonlarla paylaşılması

7) Lisansüstü eğitime yönelen öğrencilerin ALES, YÖKDİL, YDS vb derecelerinin izlenmesi

8) Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesi, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesi

9) Sınavlar öncesi sınav sorularını ve cevap anahtarlarını kontrol etmek ve her sınav sonucu değerlendirmeler yaparak sonuçlarını ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alarak soruların geçerliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlamak,

10) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na  sunulması sağlamak

 

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Davut AĞBAL

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet ŞAŞA

Üye

Öğr. Gör.

Saim İNCEL

Üye

Arş. Gör.

Mahmud Fatih ÇAKMAKTAŞ

Üye

Fakülte Sekreteri

Fatma Begüm TOKUL

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Muhammed Tayyip SEZER

Üye

 

GÖREVLERİ:

1) Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2) Öğrenci-danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin alınması

3) İAA program çıktılarına göre bölüm program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

4) Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

5) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

6) Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerin alınması

7) Bölüm altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması) Eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi

8)İAA ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporların hazırlanması

9) Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması

10) Fakülte Bahçesinin eğitim-öğretim amaçlarına göre eksikliklerinin tespit edilmesi

11) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

12) Saptanan iyileştirme alanlarının fakülte yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi

 

Bölüm WEB Sorumlusu: Arş. Gör. Elif Nur DÖNMEZGÜÇ