AKREDİTASYON KOMİSYONU

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, İAA ilkelerine uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve planlamak.

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. 

Nevzat AYDIN

Başkan

Prof. Dr. 

Murat KURT

Üye

Doç. Dr.

Recep Orhan ÖZEL

Üye

Doç. Dr.

İlyas UÇAR

Üye

Doç. Dr.

Davut AĞBAL

Üye

Doç. Dr.

Adem GÜNEŞ

Üye

Doç. Dr.

Abdulhamit BUDAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Yasin TOMAKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Merve SUSUZ AYGÜL

Üye

Arş. Gör.

Elif Nur DÖNMEZGÜÇ

Üye

Arş. Gör.

Büşra Nur YÜKSEL

Üye

Arş. Gör.

Ayşe SAĞLAM

Üye

Arş. Gör.

Fahrettin ARI

Üye

Arş. Gör.

Muhammed Salih SÜRÜCÜ

Üye

Arş. Gör.

Mustafa BACAKSIZ

Üye

Arş. Gör.

Mustafa Salih EDİS

Üye

Arş. Gör.

Kübranur KARABÖCEK

Üye

Arş. Gör.

Büşra EDİS

Üye

Arş. Gör.

Ömer Faruk BEŞER

Üye

Fakülte Sekreteri

Duran ÇUHADAR

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Meryem PEHLİVAN

Üye

Şoför

Murat NARLAYAN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Emine AYDIN

Üye

 

GÖREVLERİ:

1) İAA Bölüm Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

2) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının belirlenmesi ve Fakülte/ Bölüm

Kurulu'na teklif edilmesi

3) ADK’ların akreditasyon süreci doğrultusunda yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4) ADK’lardan raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirmesi ve arşivlenmesi

5) İAA  tarafından yapılacak Bölüm inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi

8) Akreditasyon çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmektir.

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Yasin TOMAKİN

Başkan

Doç. Dr. 

Murat POLAT

Üye

Doç. Dr. 

Ayşegül GÜN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Nuh YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Murat BATMAN

Üye

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 GÖREVLERİ:

Ölçme Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:
1) Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemlerin geliştirilerek uygulanması,
2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na sunulması,
3) Öğrenci ders değerlendirme anketi, mezun anketi vb. çalışmaların sanal (internet, web, AKSİS vb.) ortamda yapılabilmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılması,
4) Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması,
5) İstatistiklerin dönemsel olarak belirlenmesi ve raporlanmasının yapılması,
6) Lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi ve ilgili komisyonlarla paylaşılması,
7) Lisansüstü eğitime yönelen öğrencilerin ALES, YÖKDİL, YDS vb. derecelerinin izlenmesi,
8) Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesi, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesi,
9) Sınavlar öncesi sınav soruları ve cevap anahtarlarının kontrol edilmesi, sınav sonuçlarının ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alınarak değerlendirilmesi ve soruların geçerliliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasının sağlanması,
10) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na sunulması.

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Eğitim-öğretim, müfredat, danışmanlık, fiziki-bilişsel altyapı ve akreditasyon çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi amacıyla sürekli iyileştirme komisyonu kurulmuştur. Komisyonun görev tanımları şu şekildedir:

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Davut AĞBAL

Başkan

Doç. Dr.

Mehmet ŞAŞA

Üye

Öğr. Gör.

Saim İNCEL

Üye

Arş. Gör.

Büşra Nur YÜKSEL

Üye

Fakülte Sekreteri

Duran ÇUHADAR

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Esma ŞEKER

Üye

 

GÖREVLERİ:

1. Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması,
2. Öğrenci-danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin alınması,
3. İAA program çıktılarına göre bölüm program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
4. Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb.) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi,
5. Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi,
6. Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerinin alınması,
7. Bölüm altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması), eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi,
8. İAA ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporların hazırlanması,
9. Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının artırılması,
10. Fakülte bahçesinin eğitim-öğretim amaçlarına göre eksikliklerinin tespit edilmesi,
11. Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na sunulması,
12. Belirlenen iyileştirme alanlarının fakülte yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklif edilmesi.

 

TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

Görev

Prof. Dr. 

Nevzat AYDIN

Başkan

Doç. Dr. 

Recep Orhan ÖZEL

Üye

Doç .Dr. 

Abdulhamit BUDAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa ÖZGÜR

Üye

Arş. Gör. 

Ayşe SAĞLAM

Üye

Arş. Gör. 

Büşra Nur YÜKSEL

Üye

 

GÖREVLERİ:

1. Toplumsal katkı kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversitenin güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2. Fakültenin toplumsal katkı etkinliklerini değerlendirmeye yönelik performans derecelendirmelerinin hazırlanması, kontrolünün sağlanması ve derecelendirme sonucuna göre gerçekleştirilecek iyileştirmeler için Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere raporun hazırlanması,

3. Her yıl dönem sonunda toplumsal katkı etkinlikleri sonucunda hazırlanan performans derecelendirme ölçeğinin gözden geçirilerek bir sonraki yıl için işlevsiz görünen hususların güncellenip Kalite Komisyonuna bildirilmesi,

4. Her yıl dönem sonunda toplumsal katkı performansı ile ilgili paydaşların geri bildirimleri ile Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere toplumsal katkı ile ilgili bölümün güncellenmesi,

5. Fakültenin toplumsal katkı kaynakları ile etkinlikleri hususunda değerlendirmeler yapılıp özellikle farklı kurumlarda etkinlikler ve çalışmalar yapılabilecek altyapıların kurulması konusunda teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi,

6. Toplumsal katkı etkinliklerinin ve projelerinin dönem başında fakülte toplumsal katkı komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

7. Fakültenin toplumsal katkı kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

8. Fakültede toplumsal katkı alanındaki etkinliklere ve değerlendirilmesine dair anket sorularının geliştirilmesi, yılda iki kere dönem başlarında olması kaydıyla uygulanması, rapor hazırlanması ve elde edilen istatiksel veriler ışığında hazırlanan raporun kalite kuruluna rapor edilmesi,

9. İç ve dış değerlendirme raporlarında toplumsal katkı ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

10. Üniversitenin güncel kurum iç değerlendirme raporunun toplumsal katkı bölümünde belirtilen hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla akademik/idari birimler tarafından akademik çalışmaların yapılmasının ve izlenmesinin sağlanması,

11. Fakülte öğretim üyeleri tarafından toplumsal katkı alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve toplumsal katkı performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr. 

Adem GÜNEŞ

Başkan

Doç. Dr. 

Sıtkı NAZİK

Üye

Doç. Dr.

Mehmet ŞAŞA

Üye

Öğr. Gör.

Hatice DEREBAŞI

Üye

Arş. Gör.

Elif Nur DÖNMEZGÜÇ

Üye

Arş. Gör.

Mustafa BACAKSIZ

Üye

 

GÖREVLERİ:

1. Araştırma-geliştirme kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversite güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2. Araştırma-geliştirme etkinliklerinin ve projelerinin dönem sonunda fakülte araştırma-geliştirme komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

3. Fakültenin araştırma-geliştirme kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

4. İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

5. Fakülte öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve araştırma-geliştirme performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.

 

UZAKTAN EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU 

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Abdulhamit BUDAK

Başkan

Doç. Dr. 

Ahmet PİRİNÇ

Üye

Öğr. Gör.

Ahmet BİLEN

Üye

Öğr. Gör.

Saim İNCEL

Üye

Arş. Gör.

Kübranur KARABÖCEK

Üye

 

GÖREVLERİ:

1. Fakültemizin tüm eğitim ve öğretiminin uzaktan öğretim imkanları ile sürdürülmesine yönelik süreçlerin belirlenmesi, yönetilmesi, sistem kullanımı konusunda teknik destek dokümanlarının hazırlanması ve faaliyetlerinin izlenerek iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi,

2. Uzaktan eğitimde fakültemizin güncel eğitim-öğretim ders yılında açılan ders ve sınav içerik ve materyalleri ile ilgili öğrenciler ile öğretim elemanlarından gelen soruların cevaplandırılması ve öğrenciler ile öğretim elemanlarına süreçle ilgili SMS, e-posta, sosyal medya, canlı destek gibi araçlarla bilgilendirme yapılması,

3. Uzaktan eğitimde ihtiyaç duyulan materyallerin hazırlanması, farklı sistemlerin kullanılması ve içerik geliştirme eğitimleri, internette var olan içeriklere öğretim elemanlarının ulaşabilmesi noktasında rehberlik edilmesi,

4. Uzaktan eğitim sisteminde çıkabilecek teknik problemlerin giderilmesi, alt yapının gözden geçirilerek iyileştirilmelerinin sağlanması,

5. Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme ve etik ilkelerin belirlenmesi,

6.  Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntem ve tekniklere ilişkin ilkeler ve mekanizmaları belirleme,

7.  Uzaktan eğitimde hizmete sunulan öğrenme kaynakları (Kullanılan öğrenme yönetim sistemi, eş zamanlı toplantı araçları, uzaktan ve çevrimiçi kütüphane hizmetleri, erişim sağlanan çoklu ortam araçları ve diğer öğrenme nesneleri vb.) ve bunların kullanımını düzenleyen mekanizmaları belirleme,

8. Uzaktan eğitim süreçlerinde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlamasına yönelik süreç ve uygulamaları belirleme.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMİSYONU 

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Abdulhamit BUDAK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Yasin TOMAKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Nuh YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Merve SUSUZ AYGÜL

Üye

Arş. Gör.

Mustafa Salih EDİS

Üye

Arş. Gör.

Ömer Faruk BEŞER

Üye

 

GÖREVLERİ

1. Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından incelemek, raporlar hazırlamak.

2. Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarına bağlı olarak, yarıyıl esaslı görevlendirmelerde, fakülte öğretim elemanlarından etkin bir şekilde yararlanılması amacına yönelik fizibilite çalışmalarını yapmak ve önerilerde bulunmak.

3. Gerekli hallerde, diğer fakültelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak.

4. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüş hazırlamak.

5. Kuruluş amacı doğrultusunda akademik kurul ve dekana danışmanlık yapmak.

6. Akademik kurul ve dekan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.