Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Program Çıktıları

PÇ1. Dinî ilimler alanında temel kavramları, görüşleri, kaynakları ve tarihsel süreçleri kavrar.

PÇ2. Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde eder.

PÇ3. Dinleri, mezhepleri ve çağdaş dini akımları tanıyarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapar.

PÇ4. İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavrayarak, tarihi ve kültürel mirasımızı tanır.

PÇ5. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyar. 

PÇ6. Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

PÇ7. Etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirir.

PÇ8. Örgün ve yaygın din eğitiminin farklı nitelikteki hedef kitlelerini biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, onlara uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanır.

PÇ9. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapar.

PÇ10. Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi kazanır.

PÇ11. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, çağdaş eğitim-öğretim araç ve bereçlerini İlahiyat alanında kullanır

PÇ12. Yaşam boyu öğrenme, öğretme ve kendini geliştirme yetisi kazanır.

PÇ13. Orta öğretimde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisl dersi ile Temel Dini Bilgiler vb. derslerin müfredatına yönelik bilgi ve beceriye sahip olur.