Sempozyum Konuları

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

A- Amasya’da Dini Musiki

Amasya’da Dini Musiki Tarihi

Bimarhane ve Müzikle Tedavi Geleneği

Ünlü Amasyalı Musikişinaslar

Amasyalı Neyzenler

Amasyalı Hafızlar

Amasya Musiki Cemiyeti’nin Tarihi ve Kültürel Değeri

Tekke Bülbülü Namlı Zâtî Mehmed Çelebi (ö. 1031/1622)

Evliyâ Mehmed Efendi (İmâm-ı Sultânî) (ö. 1044/1634)

Hâfız Abdullah Çelebi (ö. 1079/1668) 

Sultân Bâyezid Câmii Müezzinlerinden Bülbül Ahmed Çelebi (Hâfız) (ö. 1100/1689)

Ser-müezzin-i Harem-i Şerif Ahmed Efendi (ö. 1288/1872)

Giriftzen Asım Bey (ö. 1929

Büyükağa Medresesinde Yetişen Musikişinaslar    

Şehzade Bayezid ve Musiki Yönü

B- Geçmişten Günümüze Dini Musiki

Dini Musikinin Tarihçesi

İslam’da Musikinin Yeri

Cami Musikisi

Tekke Musikisi

İmam-Hatip Okullarında Musiki Eğitimi

Dini Musiki Programı Uygulayan İHL’lerde Musiki Eğitimi

İmam-Hatip Liselerinde Dini Musiki Öğretim Programı

Dini Musiki Öğretmenlerinin Eğitim Yeterlikleri

Din Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Dini Musiki  

İlahiyat Fakültelerinde Musiki Eğitimi