Bildiri Yazım Kuralları

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1- Konu başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır.

2- Yazar/Yazarların Adı Soyadı başlığın altında sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır. (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.)

3- Bildirinin 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri bulunmalıdır.

4- Bildirinin İngilizce başlığı Türkçe özetin altına 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde yazılmalıdır.

5- Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.

6- Özetlerin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.

7- Bildiri metinleri, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.

8- Dipnotlar 9 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.

9- Bildiri Tam Metni 15 sayfayı aşmamalıdır.

10- Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.

11- Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

12- Bildiri tam metinleri, dinimusiki@amasya.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

 

DİPNOT GÖSTERME VE KAYNAKÇA HAZIRLAMADA AŞAĞIDAKİ USULLERE UYULMALIDIR:

Dipnotlara Örnek:

1- Kitap:

Basılmış eser; yazar-yazarların adı ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.

Tek Yazarlı: Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, Selçuk Yay., 5. bs., Ankara, 1996, s. 128.

İki Yazarlı: Nurettin Fidan, Münire Erden, Eğitime Giriş, Alkım Yay., İstanbul, 1998, s. 226.

Üç veya Daha Çok Yazarlı: Michael Peterson ve diğerleri, Akıl ve İnanç, çev. Rahim Acar, Küre Yay., 1. bs., İstanbul, 2006, s. 79.

Derleme: Mustafa Kafalı, “Anadolu´nun Fethi ve Türkleşmesi”, Türkler, ed. Hasan Celâl Güzel, Yeni Türkiye Yayınları, c. VI, Ankara, 2002, s. 192.

Çeviri: İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, çev. Muhittin Macit, Litera Yay., İstanbul, 2004, s. 145.

2- Tez:

Nuran Çetin, Eyüp Tekkeleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, s. 68.

3- Yazma Eser:

Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası.

Örnek: Mehmed Emin Tokadî, Şerh-i Kelimât-ı Hâcegân, Millet Ktp., Ali Emîrî-Şeriyye, no: 832, vr. 18a.

4- Hadis:

Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek: Buharî, es-Sahîh, İman 1.

5- Makale:

Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası.

Telif Makale Örnek: Recep Orhan Özel, “Kur’ân’ın Gayr-ı Âkıl Varlıklara İsnat Ettiği Fiillerin Yorumu”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2,sayı: 3, Amasya, 2014, s. 144.

Çeviri Makale Örnek: Ignaz Goldziher, “Müslümanlarda Rivâyet Literatürüne Dair Yeni Materyaller”, çev. Hüseyin Akgün, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı: 4, Elazığ, 2010, s. 82.

6- Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler:

Makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

Örnek:  FahrettinAtar, “Fetva”, DİA, c. 12, İstanbul, 1995.

Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir.

7- İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar : 

Yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır.

Örnek: İbn Sina, Metafizik II, s. 183.

8- Yabancı dillerdeki eser isimleri:

Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

9- Ayetlerin Türkçe meali:

İtalik karakterle yazılmalı, referansı (sure adı, sure no/ayet no) sırasına göre verilmelidir.

Örnek: Ankebut, 29/5. 

10- İnternet kaynakları:

İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

Örnek: http://plato.stanford.edu/ (18.10.2006). 

11- Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

 

Kaynakçaya Örnek:

1- Kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz.

2- Kitap:

Tek Yazarlı: Aydın, Mehmet S., Din Felsefesi, Selçuk Yay., 5. bs., Ankara, 1996.

İki Yazarlı: Fidan, Nurettin, Münire Erden, Eğitime Giriş, Alkım Yay., İstanbul, 1998.

Üç veya Daha Çok Yazarlı: Peterson, Michael ve diğerleri, Akıl ve İnanç, çev. Rahim Acar, Küre Yay., 1. bs., İstanbul, 2006.

3-Tez:

Çetin, Nuran, Eyüp Tekkeleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012.

 4- Makale:

Özel, Recep Orhan, “Kur’ân’ın Gayr-ı Âkıl Varlıklara İsnat Ettiği Fiillerin Yorumu”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2,sayı: 3, Amasya, 2014.

5- Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler:

Ay, Mehmet Emin, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Beklentileri”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000.

Atar, Fahrettin, “Fetva”, DİA, c. 12, İstanbul, 1995.

Ege, Remziye, “Din Hizmetlerinde (Dini) İletişim ve Rehberlik,” Din Eğitimi, ed. Recai Doğan, Remziye Ege, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.