Sempozyum Konuları

SEMPOZYUM KONULARI

Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

Hadis

Şeyhzâde Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (944/1537)

Yusuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)

Halil b. Seyyid Abdüllatif el-Amâsî

Hıfzî-zâde Amâsî Osmân b. Alî (1151/1738)

el-Atufi, Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifoni (948/1541)

Fıkıh

İmadzade, Musa b. Musa el-Amâsî (836/1433)

Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516)

İbn Hatib Kasim, Muhyiddin Muhammed b. Kasim el-Amâsî (940/1533)

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1591)

Hızır b. Mehmed Amâsî (1086/1675)

Akifzade, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî (1223/1808)

Mustafa Vazıh Efendi (1247/1831)

Tefsir-Kıraat

Cemal Halveti İsmail b. Abdullah (899/1494)

Şah Hüseyin Çelebi en-Niksârî el-Amâsî (920/1514)

Hayreddîn Hızır b. Mahmûd Ömer Atufî el-Amâsî (948/1541)

Yusuf Sinaneddin el-Amâsî (1000/1591)

Hızır b. Mehmed el-Amâsî (1100/1688)

Yusuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)

Yegenzâde Mehmed b. Osman Amâsî 1180/1766

Kelam

Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516)

Tâci Bey-zâde Sadi Çelebi (922/1516)

Muhyiddin Muhammed b. Kasim b. Ya'kub el-Amâsî (940/1533)

Şeyhzade, Abdurrahim b. Ali el-Amâsî (944/1537)

Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (975/1567)

Yûsuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)

Abdülkerim b. Hüseyin b. Amâsî (1303)

Arapça

Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (975/1567)

Kızıl Molla, Abdurrahman b. Seydi Ali el-Amâsî (983/1575)

Muhammed b. Ca'fer el-Amâsî (1051/1641)

Hızır b. Muhammed el-Amâsî (1086/1675)

Tasavvuf

Cemal Halveti İsmail b. Abdullah (899/1494)

Halimi, Lütfullah b. Yusuf b. Abdülhalim el-Amâsî (922/1516)

Habib Karamani

Hüseyin b. Mansur el-Amâsî

Akifzade, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî (1223/1808)

Mir Hamza Nigârî (1886)

Ahlak

Ahmed b. Hüsamüddin el-Amâsî

Taceddin İbrahim b. Hızır el-Germiyani el-Amâsî (815/1412)

Şükrullah b. Ahmed b. Zeynüddin el-Amâsî (894/1489)

Muhammed İlmi b. Mustafa el-Halveti el-Amâsî (1045/1635)

Ahmed b. Yahya b. Abdülvasi el-Amâsî (1151/1738)

Eğitim

Alaüddin Ali b. Hüseyin el-Amâsî (875/1470)

Felsefe

Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (922/1516)

Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-Amâsî (920/1514)

Mantık

Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-Amâsî (920/1514)

Abdülkerim b Hüseyin el-Amâsî (1303)

Edebiyat

Mihri Hatun (911/1506)

Tacibey-zâde Cafer Çelebi (921/1515)

Tarih

Şükrüllah b. Ahmed el-Amâsî (894/1489)

Münirî İbrâhîm Çelebî Amâsî (927/1523)

NOT: Burada örnek olarak verilen isimlerden başka Amasyalı Alimler de sempozyumda tebliğ konusu yapılabilecektir.